Všeobecné obchodné podmienky

1.     Úvodné ustanovenia

 • Tieto zmluvné podmienky platia pre všetky prenájmy lodí, ktoré sprostredkuje spoločnosť Sarnik, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, Martin, Slovenská republika, IČO: 46 480 536, zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 55871/L, ďalej v texte ako „jachting.sk“ pre chartrové spoločnosti.
  1. Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme lodi, či inej zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a chartrovou spoločnosťou, ktorú zastupuje jachting.sk ako sprostredkovateľ.
  1. Loďou sa rozumie námorné rekreačné plavidlo, určené k plavbe na mori.

2.    Účastníci zmluvného vzťahu o prenájme lodi

 • Účastníci zmluvného vzťahu o prenájme sú:
  • Chartrová spoločnosť zaisťujúca prenájom lode, a za týmto účelom zastúpená agentúrou jachting.sk ako sprostredkovateľom (ďalej len „spoločnosť“);
  • Zákazník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „nájomca“).
  • Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom o prenájme lodi sa riadi písomnou zmluvou o prenájme lodi, obchodnými podmienkami spoločnosti a týmito obchodnými podmienkami do tej miery, pokiaľ sa neuplatnia zmluvné podmienky spoločnosti. Obchodné podmienky spoločnosti majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

3.    Predmet zmluvného vzťahu

 • Predmetom zmluvného vzťahu o prenájme lodi je nájom lode nájomcom od spoločnosti, sprostredkovaný jachting.sk. Tieto zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán do tej miery, pokiaľ sa neuplatnia obchodné podmienky spoločnosti.

4.    Vznik zmluvného vzťahu

 • Zmluvný vzťah medzi nájomcom a spoločnosťou podľa článku 3 týchto obchodných podmienok vzniká uzatvorením zmluvy o nájme, to znamená momentom prijatia potvrdenia objednávky jachting.sk, alebo podpisom zmluvy. Ak sa uzatvára zmluva o prenájme lodi na diaľku, na základe objednávky, pošle jachting.sk nájomcovi na e-mail, uvedený v objednávke, písomne vyhotovenú zmluvu, ako potvrdenie o jej uzavretí. Obsahom zmluvy sa rozumie aj písomné (e-mailom) potvrdenie objednávky a tieto obchodné podmienky.
  • Úhrada zálohovej platby nájomcom sa považuje za potvrdenie, že nájomca so zmluvnými podmienkami súhlasí a obdržal všetky zmluvné prílohy a súhlasí s nimi. Úhrada zálohovej platby sa považuje za podpis zmluvy.
  • Zmluvný vzťah vzniká medzi nájomcom a spoločnosťou. Jachting.sk jedná ako sprostredkovateľ spoločnosti a rešpektuje práva a povinnosti spoločnosti. Práva a povinnosti sprostredkovanej zmluvy medzi nájomcom a spoločnosťou vznikajú iba medzi spoločnosťou a nájomcom.
  • Podpisom zmluvy o prenájme sa spoločnosť zaväzuje nájomcovi zaistiť službu prenájmu lode v dohodnutom rozsahu a kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.
  • Právo nájomcu na dodanie objednanej služby vzniká uzatvorením zmluvy o prenájme lode, pričom v prípade, že nájomca neuhradí cenu prenájmu lodi v plnej výške a v termínoch podľa zmluvy, je spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť.
  • Povinnosť záväznej rezervácie lode (objednanej služby prenájmu lode) v prospech nájomcu zo strany spoločnosti vzniká v momente uzatvorenia zmluvy o prenájme lodi.

5.    Cenové a platobné podmienky

 • Cena prenájmu lode zahrňuje nájom lode, jej vybavenia, zákonné poistenie lode, služby servisného miesta spoločnosti. Pohonné hmoty, prístavné poplatky a ďalšie náklady súvisiace s prevádzkou lode sú na účet nájomcu.
  • Spoločnosť je oprávnená požadovať úhradu prenájmu lode pred jej poskytnutím, a to v termínoch uvedených v zmluve o prenájme lodi. Všetky platby podľa zmluvy o prenájme sa považujú za uhradené momentom, keď je úhrada pripísaná na bankový účet jachting.sk.
  • Spoločnosť je oprávnená požadovať uhradenie zálohy vo výške 15 % až 50 % z ceny prenájmu lode, ak nie je v zmluve o prenájme lodi uvedené inak. V stanovených prípadoch je možné rozdeliť úhradu ceny prenájmu lodi na viacero platieb, a to buď na dve platby, z ktorých prvá je zálohou na cenu prenájmu lode a druhá jej doplatkom. V doplatkovej platbe môžu byť zahrnuté aj doplnkové služby, ako transit-log, turistická daň, závesný motor na čln a podobne, ak tieto boli objednané. Ak nájomca bude tieto doplnkové služby doplácať v mieste prenájmu, budú tieto poplatky uvedené v zmluve o prenájme, ako aj ich výška.
  • V prípade, že si nájomca objednáva služby personálu ako kapitán, hostes, či inštruktor, jachting.sk zabezpečí tieto služby externou organizáciou, a tá vystaví doklad k platbe. Rovnako vo forme zálohy vo výške 50 % z ceny pri objednaní služby.
  • V prípade zahájenia termínu prenájmu v lehote kratšej ako 45 dní a v niektorých prípadoch v lehote 60 dní od uzatvorenia zmluvy o prenájme lodi je nájomca povinný uhradiť 100% ceny prenájmu lodi. Je povinnosťou nájomcu tento termín dodržať i bez upomínania spoločnosti, resp. jachting.sk. Jachting.sk musí obdržať na účet čiastku v plnej výške uvedenej na zmluve. Všetky termíny platieb uvedené v zmluve o prenájme lode sú pro nájomcu záväzné dňom objednania prenájmu.
  • V prípade nedodržania akéhokoľvek termínu úhrady ceny prenájmu, alebo záloh na túto cenu, či jej doplatku nájomcom, je spoločnosť bez ďalšieho upozornenia oprávnená od zmluvy o prenájme lode okamžite odstúpiť. Spoločnosť má v tomto prípade súčasne nárok na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej odstupnému podľa článku 9. odst. 9.5 týchto zmluvných podmienok. Zmluvná pokuta, odstupné (storno poplatky), rovnako ako úhrada poplatkov za zmenu zmluvy podľa článku 8. odst. 8.4 k žiadosti nájomcu sú splatné ihneď. Spoločnosť je tiež oprávnená zmluvnú pokutu jednostranne započítať na celkovú čiastku úhrad prijatých od nájomcu do momentu účinnosti odstúpenia. Vykonanie zápočtu oznámi spoločnosť, resp. jachting.sk písomne nájomcovi e-mailom na emailovú adresu nájomcu.
  • V prípade, že sa v zmluve o prenájme lodi vyskytnú podstatné chyby pri výpočte ceny, potom podľa platného cenníku spoločnosti, majú obidve strany právo opraviť tieto chyby bez vplyvu na platnosť a účinnosť zmluvy samotnej.

6.    Práva a povinnosti nájomcu

 • K základným právam nájomcu patrí:
  • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  • právo požadovať informácie o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sú spoločnosti známe a ktoré sa dotýkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  • právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
  • právo kedykoľvek v medziobdobí pred zahájením prenájmu lode odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v čl. 9. týchto zmluvných podmienok,
  • právo písomne spoločnosti, resp. jachting.sk oznámiť zmenu v osobe účastníka posádky lode namiesto pôvodného člena posádky uvedeného v zoznamu posádky, za predpokladu, že je splnená podmienka maximálneho povoleného počtu osôb na palube lode,
  • právo na reklamáciu vád služby prenájmu lode; nájomca je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr pri vrátení lode priamo u spoločnosti, a to spísaním samostatného reklamačného protokolu, či zapísaním do preberacieho protokolu, prípadne iným spôsobom podľa obchodných podmienok spoločnosti. V tomto prípade odporúčame nájomcovi bezodkladne kontaktovať jachting.sk.
  • pre prípad poruchy na lodi, je nájomca oprávnený požadovať odstránenie týchto nedostatkov spoločnosťou a vyžiadať si servisný zásah. V prípade, že ide o poruchu, ktorá nemohla byť zavinená nájomcom, je tento zásah pre nájomcu bezplatný.
  • K základným povinnostiam nájomcu patrí:
   • poskytnúť spoločnosti, resp. jachting.sk súčinnosť, ktorá je nevyhnutná k riadnemu zabezpečeniu a plneniu zmluvne dohodnutých služieb, úplne a pravdivo vyplniť požadované údaje v zmluve o prenájme lodi, zoznamu posádky alebo objednávke služby prenájmu lode, oznámiť akékoľvek zmeny týchto údajov a predložiť ďalšie  podklady potrebné k riadnemu poskytnutiu služby prenájmu lode podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti,
   • bezodkladne oznámiť spoločnosti, resp. jachting.sk svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach, či v obsahu objednaných služieb,
   • nájomca je povinný vybaviť sa dokladmi požadovanými pre vstup do krajín, kde má dôjsť k plneniu služby prenájmu lode, vrátane pobytu a tranzitu (platný cestovný pas s požadovanou dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotnom poistení, očkovaní a pod. pokiaľ je požadované), spoločnosť ani jachting.sk nie je povinná na tieto upozorňovať ani ich kontrolovať,
   • zaplatiť cenu prenájmu lode v súlade s ustanovením čl. 5 a zmluvy o prenájme lode,
   • prevziať od spoločnosti, resp. jachting.sk doklady potrebné pre následné čerpanie dojednanej služby prenájmu lode a dostaviť sa v stanovenom čase na miesto prevzatia lode (nalodenie) so všetkými požadovanými dokladmi tak, aby mohol bez problémov čerpať službu prenájmu lode,
   • konať tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví, alebo majetku dodávateľov služieb, spoločnosti či jachting.sk a uhradiť prípadnú ujmu, ktorú svojim konaním spôsobil,
   • dbať na včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči spoločnosti,
   • v prípade odstúpenia od zmluvy je nájomca povinný túto skutočnosť písomne oznámiť spoločnosti, resp. jachting.sk a zaplatiť odstupné podľa ustanovení čl. 9 týchto zmluvných podmienok,
   • nájomca, alebo kapitán lode musí byť držiteľom príslušných oprávnení k vedeniu námornej jachty v danej lokalite a danej veľkosti a mať znalosti a skúsenosti nevyhnutné pre vedenie/riadenie námornej jachty. Ku kapitánskemu preukazu je vyžadované v určitých oblastiach tiež oprávnenie k používaniu rádiostanice, ak nie je už súčasťou kapitánskeho preukazu,
   • nájomca sa zaväzuje vziať na palubu námornej jachty iba toľko osôb, koľko je pre jachtu podľa zmluvy o prenájme lode prípustné a ktoré sú zapísané v zozname posádky (crewlist),
   • nájomca sa ďalej zaväzuje, že bude loď používať iba k rekreačnej, či športovej plavbe v rámci platných plavebných a colných zákonov, s vylúčením akéhokoľvek obchodu, zárobkového rybolovu, ďalšieho prenájmu, komerčnej dopravy osôb, či materiálu, súťaží a podobných činností. Pre prípadné výnimky je potrebné vopred získať písomný súhlas spoločnosti. Loď je určená k plavbe na vnútornom, či voľnom mori. Vplávanie do výsostných vôd iných štátov, ako je východzí štát, je povolené iba s písomným súhlasom od spoločnosti. Pri porušení tohto predpisu sa nájomca sám zodpovedá námorným a colným úradom, trestným a ďalším právnym inštitúciám, hlavne tiež v prípade zabavení lode, ako predmetu prenájmu, a to vo všetkých prípadoch, i pri neúmyselnom zavinení. Nájomca ručí spoločnosti za všetky škody a výdavky vzniknuté porušením hore uvedených predpisov a pravidiel.
   • v prípade naliehavej potreby, pokiaľ to situácie vyžaduje, sa môže loď, ktorá je predmetom nájmu nechať ťahať inými plavidlami, musí však vždy požiadať o súhlas spoločnosti (s výnimkou život ohrozujúcich udalostí).
   • pri oznámení nebezpečných poveternostných podmienok (v každom prípade pri vetre od 5 Bft) nesmie nájomca opustiť bezpečný prístav, prípadne musí nájsť najbližšie položený prístav alebo vhodné kotvište. Na otvorenom mori nie je nájomca oprávnený  kotviť, resp. musí byť zaistené, že loď môže byť pri hroziacom nebezpečenstve neodkladne premiestená. Nájomca môže kedykoľvek zavolať zástupcu spoločnosti, na ktorého dostane kontakt pri preberaní lode, alebo prostredníctvom jachting.sk a požiadať o asistenciu. Táto však nemusí byť bezplatná. Drobné škody, ktoré nebránia lodi v ďalšej plavbe, musí nájomca telefonicky nahlásiť manažérovi bázy spoločnosti na telefón uvedený v odovzdávacom protokole k lodi.
   • v prípade havárie (zrážka, trhlina, požiar), vlámanie a škodách nad 500,- EUR musí nájomca ihneď kontaktovať spoločnosť, dať vyhotoviť protokol o škode potvrdený všetkými zúčastnenými stranami, a pokiaľ to situácia vyžaduje, vyžiadať si asistenciu polície, kapitanátu, či ďalších úradov. Vlámanie na loď alebo krádež akéhokoľvek zariadenia musí nájomca ohlásiť polícii. Pokiaľ nájomca tieto formality predpísané poisťovňou nesplní, môže znášať všetky výdavky spôsobené haváriou alebo vlámaním. Vyššie uvedené platí i pre prípad zabavenia lode.
   • nepoužívanie lode v dôsledku nepredvídateľných škodových udalostí počas doby užívania, nedáva nájomcovi nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie ceny za prenájom lode.
   • nájomca spolu s vyplneným zoznamom posádky (crewlistom), doručí spoločnosti resp. jachting.sk kópiu kapitánskeho preukazu, prípadne ďalšieho predpísaného oprávnenia prostredníctvom e-mailu najneskôr 14 dní pred zahájením prenájmu lode alebo ihneď po záväznom potvrdení a podpise zmluvy, pokiaľ je medzi dátumom vyplávania a podpisom zmluvy menej než 14 dní, spoločnosť nenesie zodpovednosť, pokiaľ tieto podklady neprídu včas a nájomca tak kvôli chýbajúcim informáciám nebude môcť vyplávať, alebo  vypláva s oneskorením. Spoločnosť môže účtovať poplatok za nedoručený zoznam posádky a príslušných oprávnení k vedeniu lode.
   • všetky náklady a škody, ktoré vzniknú nájomníkmi z dôvodu nedodržania povinností uvedených v tomto článku, nesie nájomca na svoju ťarchu.
   • spoločnosť a ani jachting.sk nenesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú okolnosťami vyššej moci, za ktoré sa považuje vojna, atómová havárie, štrajk, povstanie, terorizmus, sabotáž, pandémia, či prírodná katastrofa.

7.    Práva a povinnosti spoločnosti

 • Spoločnosť je povinná riadne a pravdivo informovať nájomcu o všetkých podstatných  skutočnostiach týkajúcich sa dohodnutých služieb, ktoré sú pre nájomcu dôležité a ktoré sú spoločnosti známe.
  • Spoločnosť nie je povinná poskytnúť nájomcovi plnenie nad rámec vopred zmluvne dohodnutej, potvrdenej a uhradenej služby prenájmu lode.
  • Pri akejkoľvek prebiehajúcej komunikácii medzi nájomcom a pracovníkmi spoločnosti, resp. jachting.sk je nevyhnutné obojstranné dodržiavanie nielen etických noriem, ale i zodpovedajúcich zákonov. Musia byť vylúčené akékoľvek prejavy nezlučujúce sa s právom na ochranu osobnosti  Vyššie popísané konanie je považované za podstatné porušenie zmluvy o prenájme lodi.

8.    Objednanie a zrušenie služieb

 • Spoločnosť je oprávnená zrušiť prenájom lode a od zmluvy o prenájme lodi odstúpiť v prípadoch stanovených v obchodných podmienkach spoločnosti. Ak je to v možnostiach spoločnosti, ponúkne v takom prípade spoločnosť nájomníkovi náhradný prenájom lode, čo najviac zodpovedajúci pôvodnému dojednaniu. Ak nájomca súhlasí, uzatvoria strany medzi sebou novú zmluvu o prenájme lodi s náhradným predmetom plnenia. Ak je náhradná loď nižšej kvality (druh, rok výroby, počet kajút a podobne) a nájomca súhlasí s výmenou, vyplatí spoločnosť nájomcovi rozdiel v cene bez zbytočného odkladu.
  • Ak nastanú externé okolnosti, ktoré spoločnosti bránia poskytnúť prenájom lode za stanovených a zmluvne dohodnutých podmienok a je tak nútená pred zahájením prenájmu lode zmeniť podmienky prenájmu, je povinná takéto zmeny bezodkladne oznámiť nájomcovi a navrhnúť zmenu zmluvy o prenájme lodi. Pokiaľ navrhovaná zmena zmluvy spočíva v zmene predmetu nájmu, kde pôvodná, nájomcom vybraná loď má byť nahradená loďou nižšej kvality (druh, rok výroby, počet kajút a podobne), má nájomca právo sa rozhodnúť, či so zmenou predmetu nájmu súhlasí, alebo či od zmluvy o prenájme lodi odstúpi.
   • Pokiaľ nájomca od zmluvy neodstúpi v lehote 7 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy o prenájme lodi, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí. Týmto momentom nadobúda zmena zmluvy o prenájme lodi právnych účinkov. Ak zmena zmluvy o prenájme lodi vedie i k zvýšeniu ceny prenájmu lode, ide tento rozdiel v cene za náklady spoločnosti. Ak zmena zmluvy vedie k zníženiu ceny prenájmu lode, spoločnosť je povinná buď znížiť doplatok celkovej ceny prenájmu lode, pokiaľ bola nájomcom doteraz uhradená, alebo bez zbytočného odkladu vrátiť rozdiel v cene prenájmu lode v prípade, že nájomca už uhradil celkovú cenu prenájmu lode.
   • Pokiaľ nájomca nesúhlasí so zmenou zmluvy o prenájme lodi a v lehote do 7 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy od zmluvy odstúpi písomným oznámením zaslaným jachting.sk, postupuje sa v takomto prípade spôsobom podľa odst. 8.1 vyššie.
   • Nájomca však nemá právo odstúpiť od zmluvy o prenájme lodi v prípade zmeny druhu a modelu lodi zo strany spoločnosti, pokiaľ došlo k poškodeniu, poruche, či iným okolnostiam, ktoré vedú k nutnej zmene lodi nájomcovi, a kedy je súčasne zachovaný minimálne rovnaký rok výroby, počet kabín a druh lodi (napr. plachetnica/katamarán/motorová loď), aký je uvedený v zmluve o prenájme lodi.
  • Nájomca je oprávnený previesť zmluvu o prenájme lodi po predchádzajúcom súhlase spoločnosti na ďalšiu osobu za predpokladu, že je táto osoba schopná viesť loď a vlastní požadované oprávnenie k vedeniu lode.
  • Zmeny dojednaných zmluvných podmienok na základe individuálneho priania nájomcu urobí spoločnosť iba pokiaľ je to objektívne možné a súhlasí s tým. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku, a to:
   • Požiadavka nájomcu na zmenu zmluvy o prenájme lodi spočívajúcu v zmene termínu prenájmu lode, či predĺžení doby prenájmu lode, prípadne zmenu druhu a modelu lode, či miesta vyplávania uplatnený najneskôr do 45 dní pred zahájením prenájmu sa účtuje poplatkom v čiastke 80 EUR za každou jednotlivou zmenou. Ak je požiadavka na zmenu uplatnená nájomcom v lehote kratšej ako 45 dní pred zahájením prenájmu, považuje sa takáto požiadavka nájomcu za novú objednávku služieb a odstúpenie od pôvodnej zmluvy o prenájme lodi, ibaže spoločnosť takúto požiadavku nájomcu na zmenu zmluvy posúdi ako akceptovateľnú. Spoločnosť posudzuje jednotlivé požiadavky na zmeny individuálne s tým, že je vždy oprávnená účtovať poplatky za zmenu zmluvy podľa tohoto odstavca. Poplatky sa účtujú vždy za každou jednotlivou zmenou zmluvy o prenájme lodi
   • V prípade skrátenia doby prenájmu lode zo strany nájomcu, ako aj nečerpanie služby prenájmu lode na základe vlastného rozhodnutia nájomcu, sa cena za nedočerpanú, alebo vôbec nečerpanú službu nevracia.
   • Ak dôjde vplyvom poveternostných alebo klimatických podmienok alebo v dôsledku mimoriadnych okolností k zabráneniu možnosti vyplávania s loďou z prístavu/maríny, z dôvodu porušenia obchodných podmienok spoločnosti pre silu vetru, veľkosť vĺn a podobne, nevzniká nájomcovi právo na odškodnenie, či inú náhradu.

9.    Odstúpenie od zmluvy prenájme lode a odstupné (storno poplatky)

 • Spoločnosť je oprávnená pred zahájením čerpania služby prenájmu lode, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu podľa čl. 3 týchto zmluvných podmienok, od zmluvy odstúpiť z dôvodu:
  • porušení povinností nájomcu, alebo
  • zrušení prenájmu lode podľa článku 8. odst. 8.1 týchto zmluvných podmienok. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu zašle spoločnosť, resp. jachting.sk na e-mail, alebo do bydliska/sídla nájomcu, alebo na inú nájomcom v zmluve uvedenú kontaktnú adresu, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia nájomcovi, najneskôr však 10tym dňom po dátume odoslania.
  • Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy o prenájme lodi kedykoľvek pred zahájením prenájmu lode, a to:
   • bez udania dôvodu, alebo
   • ak nesúhlasí so zmenou zmluvy o prenájme lodi podľa ustanovení článku 8. odst 8.2.
   • z dôvodu porušenia povinností spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme lode. V oznámení o odstúpení nájomca uvedie základné údaje dôležité k identifikácii zmluvy o prenájme lodi, od ktorej odstupuje (osobné údaje nájomcu, č. zmluvy apod.).
  • Ak nie je dôvodom odstúpenia nájomcu od zmluvy porušenie povinností stanovené zmluvou, alebo odstúpi spoločnosť od zmluvy pred zahájením prenájmu lode z dôvodu porušení povinnosti nájomcu, je nájomca povinný zaplatiť spoločnosti odstupné vo výške stanovenej v odst. 9.5.2 tohoto článku.
  • Ak je dôvodom odstúpenia nájomcu od zmluvy o prenájme lodi porušenie povinností spoločnosti stanovené zmluvou, alebo nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa bodu 9.2.2 tohoto článku, je spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu vrátiť nájomcovi všetko, čo od neho obdržala na úhradu ceny služieb podľa zrušenej zmluvy, bez toho, aby bol nájomca povinný platiť odstupné.
  • Odstupné v prípade odstúpenia od zmluvy o prenájme lodi
   • Ak odstúpi nájomca od zmluvy o prenájme lodi, alebo ak odstúpi spoločnosť od zmluvy o prenájme lodi pred zahájením prenájmu lode z dôvodu porušení povinnosti nájomcu, je nájomca povinný zaplatiť nižšie uvedené odstupné v závislosti na dĺžke doby, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy. Výška odstupného (tzv. storno poplatky) sú závislé na dobe medzi odstúpením a zmluvne zjednaným okamihom zahájenia prenájmu lode (nalodenia). Do počtu dní sa nezapočítava deň zahájenia prenájmu lode (nalodenia),
   • Pokiaľ nájomca podľa zmluvy o prenájme lodi uhradil iba tzv. malú zálohu, má spoločnosť voči nájomníkovi nárok na doplatenie zálohy do výšky 50% ceny prenájmu, pokiaľ došlo k ukončeniu zmluvy o prenájme lodi pred prevedením úhrady do výšky 50 %. Pri stornovaní, resp. ukončení zmluvy o prenájme lodi zo strany nájomcu v priebehu doby kratšej než 45 dní pred zahájením prenájmu, má spoločnosť vždy nárok na 100% ceny prenájmu (pokiaľ nie je uvedené inak).
   • Pokiaľ sa spoločnosti podarí obsadiť uvoľnenú loď z dôvodu ukončenia zmluvy zo strany nájomcu, vráti podľa svojho uváženia nájomcovi už uhradenú čiastku na cenu prenájmu lode po odpočítaní všetkých vzniknutých nákladov spoločnosti a prípadných zliav, ktoré boli poskytnuté náhradnému nájomcovi. Rozhodnutie je plne v kompetencií spoločnosti a nie je naň právny nárok.
   • Ak nedôjde k prevzatiu lode nájomcom alebo bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy z dôvodu udaným na jeho strane, je povinný uhradiť spoločnosti 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny za prenájom lode.
  • Všeobecné storno poplatky:

doba pred zahájením prenájmu lodi (nalodením), v ktorej spoločnosť, resp. jachting.sk obdržala odstúpenie od zmluvy, alebo od zmluvy odstúpila

 • termín odstúpenia viac než 45 dní (a v daných prípadoch 60 dní):

storno poplatok (odstupné): 50 % ceny prenájmu lodi

 • termín odstúpenia menej než 45 dní (a v daných prípadoch 60 dní)

storno   poplatok (odstupné): 100 % ceny prenájmu lodi

10. Reklamácia nedostatkov

 1. V prípade chybne poskytnutej alebo neposkytnutej služby prenájmu lodi, ako je predmetom zmluvy o prenájmu lode, vzniká nájomcovi právo na reklamáciu.
  1. Právo zo zodpovednosti za nedostatky služby prenájmu lode je nájomca povinný uplatniť priamo u spoločnosti najneskôr v deň vrátenia lode pri ukončení prenájmu lode, a to spísaním samostatného reklamačného protokolu, či zapísaním do predávajúceho protokolu, prípadne iným spôsobom podľa obchodných podmienok spoločnosti. Nájomca je oprávnený reklamovať nedostatky neskôr prostredníctvom jachting.sk iba v prípade, že nedostatky nebolo možné uplatniť priamo u spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu. Ak nevytkol nájomca nedostatok služby prenájmu lode bez zbytočného odkladu vlastným zavinením, stráca nárok na plnenie zo zodpovednosti za nedostatky. Nájomca je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť k riešeniu reklamácie.
  1. Predmetom reklamačného konania môžu byť iba tie služby, ktoré sú obsahom zmluvného vzťahu (zmluvy o prenájme lode) a podliehajú finančnej úhrade.
  1. Spoločnosť, resp. jachting.sk je povinná reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa nedohodne s nájomcom na dlhšej dobe.
  1. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu u služieb, či akcií nedohodnutých v zmluve o prenájme lodi, organizovaných inými subjektmi, ktoré si nájomca objedná v mieste čerpania služby prenájmu lode u tretej osoby. Spoločnosť nezodpovedá nájomcovi za činnosť a jednanie tretích strán (stavebná činnosť, hluk v maríne, hlučný susedia apod.), a v takomto prípade nájomcovi nenáleží náhrada spôsobnej ujmy.

11. Osobitné ujednania

 1. Uzatvorením zmluvy o prenájme lode podľa článku 4 odst. 4.1 nájomca vyslovuje súhlas s tým, aby spoločnosť, resp. jachting.sk spracovávala a zhromažďovala osobné údaje nájomcu v tomto rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a jeho elektronický kontakt pro elektronickú poštu, príp. i ním uvedenú inú kontaktnú adresu a telefón.
  1. Poskytnuté osobné údaje nájomcu je spoločnosť, resp. jachting.sk oprávnená spracovávať a zhromažďovať za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytovaných, alebo sprostredkovaných spoločnosťou, resp. jachting.sk. Pre tento účel môže byť použité meno, priezvisko a adresa nájomcu. Podrobnosti o elektronickom kontakte pre elektronickú poštu nájomcu je spoločnosť, resp. jachting.sk ďalej oprávnená spracovávať a zhromažďovať i pre potreby šírenia obchodných informácií.
  1. Poskytnuté osobné údaje nájomcu je spoločnosť, resp. jachting.sk oprávnená spracovávať a zhromažďovať v rozsahu podľa odst. 11.1. tohoto článku a pre potreby podľa odst. 11.2 tohoto článku sama a/alebo prostredníctvom povereného spracovateľa po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto lehoty je spoločnosť, resp. jachting.sk povinná tieto údaje nájomcu zlikvidovať.
  1. Poskytnuté osobné údaje nájomcu v rozsahu podľa odst. 11.1. tohoto článku budú spracovávané automatizovane i manuálne a v elektronickej i tlačenej forme.
  1. Poskytnuté osobné údaje nájomcu v rozsahu podľa odst. 11.1. tohoto článku môžu byť spoločnosťou, resp. jachting.sk sprístupnené poverenému spracovateľovi a ďalej tým, ktorí sú oprávnení pre spoločnosť, resp. jachting.sk služby prenájmu lode poskytovať, alebo ponúkať a predávať; a ďalej v prípade elektronického kontaktu pre elektronickú poštu nájomcu sprístupniť tým, ktorí sú oprávnení šíriť menom spoločnosti, resp. jachting.sk obchodné informácie.
  1. Pri spracovávaní osobných údajov nájomcu je spoločnosť resp. jachting.sk povinná dbať, aby nájomca neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života.
  1. Nájomca má právo súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov podľa tohoto článku kedykoľvek písomnou formou odvolať. V prípade spracovávania, zhromažďovania a využitia podrobností o elektronickom kontakte pre elektronickú poštu nájomcu, má nájomca právo zdarma alebo na e-mailový účet jachting.sk zaslať odmietnutie súhlasu s využitím jeho elektronického kontaktu i pri zasielaní každej jednotlivej správy i spôsobom uvedeným v obdržanej obchodnej informácii.
  1. Nájomca má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj  ďalšie práva priznané príslušným právnym poriadkom.
  1. Spoločnosť neručí za konanie nájomcu.

12. Ďalšie ustanovenia

odovzdanie lode (check-in)

 1. Loď bude nájomcovi odovzdaná podľa odovzdávacieho protokolu v bezchybnom, čistom stave, schopnom plavby po mori. Nájomca je povinný vykonať kompletnú kontrolu lode, vrátane všetkých jej i voľných súčastí pred podpisom odovzdávacieho protokolu (check-in protokol). Pokiaľ nájomca nájde akékoľveke nedostatky na predmete prenájme (lodi), má právo požadovať od spoločnosti ich neodkladné odstránenie.
  1. Za presnosť elektronických prístrojov a za informácie obsiahnuté v námorných mapách a príručkách spoločnosť neručí. Pokiaľ však nájomca nájde pri prevzatí lode niektoré elektronické zariadenia ako nefunkčné, je povinný túto skutočnosť spoločnosti ihneď nahlásiť a požadovať ich opravu, či výmenu. Ak nebude okamžitá oprava, či výmena možná, spíše so zástupcom spoločnosti, ktorý mu loď odovzdáva, zápis o nedostatku, ktorý podpíšu obe strany. Drobné odchýlky vplyvom opotrebenia, či nesprávna kalibrácia prístrojov sa považujú za uspokojivé, a tieto nedávajú právo na reklamáciu.
  1. Ak z dôvodu poruchy počas predchádzajúcej plavby, alebo akejkoľvek inej prekážky nemôže dať spoločnosť loď, ktorá je predmetom nájmu nájomcovi, k dispozícii najneskôr do 24 hodín po dohodnutom termíne nalodenia, je spoločnosť oprávnená a povinná odovzdať nájomcovi podobnú loď s rovnakým počtom kajút a rovnakého veku alebo novšiu, alebo mu vrátiť cenu za prenájom lode v plnej výške.
  1. Pri omeškanom odovzdaní lode nájomcovi (od 4. hodiny po termínu nalodenia dohodnutom v zmluve o prenájmu lode) má nájomca nárok na vrátenie zodpovedajúcej pomernej časti ceny za prenájom lode. Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré z oneskoreného odovzdania lode nájomcovi prípadne vzniknú.

Vrátenie lode (check-out)

 1. Nájomca musí loď a jej vybavenie vrátiť spoločnosti v pôvodnom a funkčnom stave s prihliadnutím k bežnému opotrebovaniu. Nájomca sa musí s loďou vrátiť do východzieho prístavu / maríny (pokiaľ nie je zmluvne dohodnutý iný prístav) v stanovenom termíne a zástupcovi spoločnosti ohlásiť svoju prítomnosť. Nájomca ručí za všetky náklady a škody vzniknuté spoločnosti v dôsledku oneskoreného odovzdania lode, pokiaľ k nemu došlo jeho zavinením vplyvom meteorologických podmienok, ktoré sa môžu podľa skúseností v oblasti vyskytovať a je s nimi nutné počítať pri plánovaní plavby a nevylučujú vzneseniu nároku spoločnosti na náhradu škody z oneskoreného vrátenia lode.

Kaucia

 1. Pri prevzatí lode skladá nájomca spoločnosti vratnú kauciu. Výška kaucie je uvedená v zmluve o prenájme lodi. Kaucia je vo výške spoluúčasti spoločnosti na havarijnej poistke lode. Nájomca ručí za spôsobené škody spoločnosti do výšky svojej kaucie s výnimkou týchto prípadov:
  1. pri zabavení lode zo strany štátnych inštitúcií z dôvodov, ktoré sú stanovené zákonmi konkrétnej krajiny, v ktorej výsostných vodách sa predmetná loď nachádza. Dôvodom môže byť pašovanie drog na palube, pašovanie tovaru, zbraní, utečencov, nedodržanie zákonov a predpisov pri opustení výsostných vôd a nelegalizovaná plavba, či pohyb v cudzích výsostných vodách, nedovolený rybolov, vplávanie do vojenských, či chránených oblastí apod.
  1. pri oneskorenom vrátení lode, keď je nutné odškodniť nasledujúcich nájomcov. Pokiaľ miera omeškania, resp. čiastka nutná k odškodneniu nasledujúcich nájomcov prekročí výšku kaucie, môže spoločnosť požadovať od nájomcu náhradu nad rámec kaucie. Vychádza sa pritom z platných cenníkov spoločnosti.
  1. v prípadoch, ktoré sú kryté poistením, sa kaucia vracia po odpočítaní stanovenej spoluúčasti a všetkých vedľajších nákladov vzniknutých v dôsledku škody (telefón, cestovné a prepravné náklady atď.), ktoré neboli poisťovňou uhradené.

Poistenie lode

 1. spoločnosť, poprípade majiteľ lode, sa zaväzuje uzavrieť nasledujúce poistenie:
  1. poistenie zodpovednosti za škody,
  1. havarijné poistenie lode so spoluúčasťou pre prípad škody.
  1. Osobné veci ani členovia posádky nie sú poistení. Poisťovňa ani spoločnosť neručí za úrazy a škody, ktoré nájomca alebo jeho členovia posádky utrpia na lodi.

13. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto zmluvné podmienky vstupujú do platnosti a sú účinné od  01. 09. 2022
  1. Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme lode uzatváranej s nájomcom.